Úvod > 

Ochrana osobních údajů

1.Správcem osobních údajů je:

 • Poliklinika Břeclav, s.r.o., IČ: 46978593, Bří. Mrštíků 3065/38, 690 02 Břeclav a společnost
 • POLIKLINIKA – servis s.r.o., IČ: 49437674, Bří. Mrštíků 3065/38, 690 02 Břeclav

 

2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro oba správce je:

 

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely plnění následujících služeb:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Plnění práva na svobodný přístup k informacím
 • Činnost zaměstnavatele
 • Obchodní činnost (plnění smluvní povinnosti)

 

4. Poliklinika Břeclav, s.r.o. a POLIKLINIKA – servis s.r.o. vyjma případů, kdy se jedná o plnění smluvní povinnosti, nebo výkonu činnosti zaměstnavatele, ve vztahu k zaměstnancům (na základě souhlasu), získává osobní údaje v souladu s legislativou, a to zejména:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhlas fyzické osoby
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

5. Vaše údaje jsou archivovány a ukládány po dobu stanovenou právními předpisy (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), vztahujícími se k jednotlivým službám.

 

6. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
 1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
 2. v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

 1. v místě svého obvyklého bydliště
 2. místě výkonu zaměstnání nebo
 3. místě, kde došlo k údajnému porušení.

 

7. Následující práva související s poskytováním zdravotních služeb týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

 • Právo na výmaz osobních údajů.

 • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
  právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

 

8. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.